รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว 074695914 
101บ้านควนประกอบนายสมหมาย เชื่อมใจ 074650005 
102บ้านคู  074687213 
103บ้านต้นประดู่นางณัฏยา ลือกิจนา 074641399 
104บ้านทอนตรนนายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง 074687359 
105บ้านนาทุ่งโพธิ์นายยุซุบ ไหมหมาด 074687032 
106บ้านป่าแก่  074687159 
107บ้านพนนายพยูน พูลเกตุ 074650000 
108บ้านพูด กรป.กลางนายจิตร เกลี้ยงสง 074687157 
109บ้านวังปริงนายบุญธรรม พัชรเลขกุล 074650007 
110บ้านหน้าวังนางสายดี เกื้อสุข 074650006 
111วัดเขาวงก์  074650001 
112วัดควนขี้แรดนายสุวัฒน์ ขำร้าย 074618621 
113วัดพังกิ่งนางพรรณชนก ชลเจริญ 074614679 
114วัดหวัง  074605204 
115สามัคคีอนุสรณ์นายสมหมาย พรหมสังคหะ 074650002 
116อนุบาลกงหรานางรัชนี ปราบกรี 074687089 
201ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)นายสุคิด นาแพง 074614383 
202บ้านเกาะทองสมนายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์ 074650088 
203บ้านคลองขุด  074618019 
204บ้านควนโคกยานายสุทธิชัย อ่อนคง 074614234 
205บ้านควนยวน  074618855 
206บ้านควนหมอทองนายอดิศักดิ์ หวัดแท่น 074614236 
207บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)  074614235 
208บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8)นายภักดี จำนงค์ 074641528 
209บ้านท่าลาดนางสุคนธ์ สุระกำแหง 074691225 
210บ้านเทพราช  017982636 
211บ้านนาหยา  074618642 
212บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45)นายโอภาศ กลับแป้น 074650008 
213บ้านไสนายขัน  074650010 
214บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)นายนรินทร์ ยอดไชย 074618555 
215วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)  074650011 
216วัดควนสามโพธิ์  074614395 
217วัดชุมประดิษฐ์นายทนงค์ บุญช่วย 074641580 
218วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)นายอุเทน สามัคคี 074614233 
219วัดท่าควาย  074641502 
220วัดท่านางพรหม  074641159 
222วัดโพธิยาราม  074614384 
223วัดสะทัง  074650061 
224วัดหัวเขาชัยสน  074691621 
225วัดหานโพธิ์  074614342 
226วัดแหลมจองถนน  074614232 
227อนุบาลเขาชัยสน  074691116 
301บ้านคลองใหญ่นายสุวิทย์ เจะโซะ 074632035 
302บ้านควนอินนอโม  074650089 
303บ้านด่านโลดนายโกวิท ลือกิจนา 074614317 
304บ้านท่าเชียดนายนิกร องคะลอย 074614680 
305บ้านทุ่งหนองสิบบาท  074650090 
306บ้านพรุนายขาวนายอัครพล คำคง 074614681 
307บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)นายสมพร ชนะสิทธิ์ 074695215 
308บ้านร่มโพธิ์ไทรนายวรวิทย์ มัจฉา 074632034 
309บ้านหัวช้างนายบุญจิตร เพชรสังข์ 074632405 
311วัดปลักปอม  074632385 
312วัดโหล๊ะจันกระ  074614300 
313วัดตะโหมด  074695392 
401บ้านเกาะโคบ  074650096 
402บ้านเกาะนางคำนายสุภาพ ถิ่นกาญจน์ 074618934 
403บ้านเกาะนางคำเหนือ  074618840 
404บ้านเกาะเสือนายถาวร หนูสงวน   
405บ้านเกาะหมาก  074650056 
406บ้านควนนกหว้านายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร 074618759 
407บ้านควนพระสาครินทร์  074697566 
408บ้านโคกทรายนายพงศ์พันธ์ ทองเจือ 074614496 
409บ้านช่องฟืน  074614584 
410บ้านดอนประดู่  074618707 
411บ้านทะเลเหมียง  074676097 
412บ้านท่าเนียน  074650028 
413บ้านท่าวา    
414บ้านบางมวงนายอุดม สุระกำแหง 074618981 
415บ้านปากบางนาคราช  074650030 
416บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)นางอิศรา ตาดทอง 074699227 
417บ้านม่วงทวนนายเสกสรร แหละหมัน 074614272 
418บ้านหารเทานายสะอาด สามารถ 074618922 
419บ้านแหลมนายสุนทร เกิดณรงค์ 074618982 
420ปากพะยูน  074699059 
421วัดควนนางพิมพ์  074618958 
422วัดควนเผยอนายอับดนเล๊าะ หีมยิ 074618726 
423วัดไทรพอน  074618727 
424วัดบางขวนนายสมบูรณ์ กลีบโกมุท 074618987 
425วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)  074614678 
426วัดฝาละมี  074699062 
427วัดพระเกิดนายนรินทร์ ศรียา 074650031 
428วัดโรจนาราม  074650032 
429วัดสุภาษิตาราม  074618720 
430วัดหัวควน  074699135 
431วัดแหลมดินสอ  074618802 
432สำนักสงฆ์ห้วยเรือนายนริสร์ ยืนยง   
433อนุบาลปากพะยูนนายสมพร จำนงค์ 074699143 
501บ้านควนหินแท่นนางอาภากร หนูนวล 074618670 
502บ้านควนแหวงนายพรศักดิ์ บุญยัง 074618586 
503บ้านทุ่งคลองควาย  074618968 
504บ้านทุ่งนารีนายสนอง ศรีเกตุ 074650034 
505บ้านน้ำตก  074614319 
506บ้านยางขาคีมนายวีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์ 074614779 
507บ้านหนองธงนายกำจัด เกตุนิ่ม 074614361 
508บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)นายทวีชัย คงรื่น 074625172 
509บ้านเหมืองตะกั่วนายอาซิส มุมีน 074614321 
510บ้านโหล๊ะหารนายปรีชา พลอยดำ 074614320 
511มิตรมวลชนนายอนุวัตร ธรรมวาโร 074614664 
512วัดควนเคี่ยมนายภิรมย์ ไพชำนาญ 074650035 
513วัดควนเพ็ง  074614486 
514วัดโคกตะเคียน  074614449 
515วัดท่าดินแดง  074618700 
516วัดป่าบอนต่ำ  074625215 
517อนุบาลป่าบอนนายอำนวย พรายอินทร์ 074625434 
518วัดพรุพ้อ  074614660 
601อนุบาลบางแก้วนายบุญเติม แดงช่วง 074697167 
602บ้านโคกสักนางนงเยาว์ พิบูลย์ 074608036 
603บ้านต้นสน  074650025 
604บ้านปากพล  074650069 
605บ้านหาดไข่เต่า  074614344 
606บ้านหูแร่นางอุบล หนูมาก 074650067 
607วัดโตนด  074614537 
608วัดนาปะขอ  074650071 
609วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)นางสาวเยาวนุช หละเขียว 074650072 
610วัดปัณณารามนางสาวอรนุช วงศ์สวัสดิ์โสต 074650027 
611วัดรัตนวราราม  074697166 
612วัดลอนนายอุทัย ก่งเซ่ง 074614364 
613วัดสังฆวรารามนายสุชาติ สุวรรณมณี 074650068